ÁSZF

SPRINTER ZICCER TROLLFOCI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTAL ALKALMAZOTT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYA: 2021. AUGUSZTUS 19.

1. Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) valamennyi ügyletre vonatkoznak, amelyek során a Sprinter Ziccer TF. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.a..; cégjegyzékszáma: 01-09-407017; a továbbiakban: „Sprinter Ziccer TF. Kft.”) a Vevő (továbbiakban: Vevő) részére áruértékesítést végez, illetve szolgáltatás nyújt, kivéve, amennyiben a Sprinter Ziccer TF. Kft. és a Vevő írásban eltérően állapodott meg.

2. A megrendelés leadása

- A Sprinter Ziccer TF. Kft. árajánlata kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatnak minősül. A Sprinter Ziccer TF. Kft. által forgalmazott termékek listáját és egységárát a kiadott árajánlat tartalmazza. Az esetleges csomagolási, fuvarozási, és egyéb költségek külön tételként szerepelnek az ajánlaton.
Amennyiben a Sprinter Ziccer TF. Kft. árajánlatában eltérően nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes árakat kell alkalmazni, amelyeket a Sprinter Ziccer TF. Kft. közöl. 

- A Sprinter Ziccer TF. Kft. külön díjazás ellenében és előzetes egyeztetést követően vállalhatja a termékek helyszínre szállítását.

- A Sprinter Ziccer TF. Kft. jogosult a megrendelt termékek vonatkozásában előleget kérni. Amennyiben a Vevő az előleg összegét nem fizeti meg, a Sprinter Ziccer TF. Kft. teljesítésre nem köteles. A Sprinter Ziccer TF. Kft. bármikor jogosult a megrendelés teljesítésétől elállni, amennyiben a megrendelni kívánt termék nincs raktárkészletén.

- A Vevő a megrendelését a kért szállítási határidő előtt legalább 3 munkanappal korábban írásban (e-mailen, vagy személyesen) köteles a Sprinter Ziccer TF. Kft-hez eljuttatni, megjelölve a megrendelt áru fajtáját, mennyiségét és minőségét. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan voltáért való felelősség a Vevőt terheli. Amennyiben a megrendelés nem egyező a kiadott árajánlattal, a Sprinter Ziccer TF. Kft. jogosult a megrendelést visszautasítani.

3. Az ellenérték megfizetése

- A Sprinter Ziccer TF. Kft. minden egyes esetben a ténylegesen berakodott (kiállított vagy kiszolgáltatott) áru ellenértékét számlázza ki. Amennyiben a Vevő az áru ellenértékét nem annak átvételekor készpénzben vagy bankkártyával fizeti meg, a Sprinter Ziccer TF. Kft. az ellenértékről számlát állít ki, amelyet postai úton küld meg a Vevő székhelyére (lakcímére). Amennyiben a Sprinter Ziccer TF. Kft. a számlát postai úton küldi meg, a számla kézbesítésének napja a feladástól számított 5. munkanap. A Sprinter Ziccer TF. Kft. nem köteles a számlát ajánlott vagy tértivevényes külön-szolgáltatással feladni. A feladást megtörténtnek kell tekinteni, ha a feladást a Sprinter Ziccer TF. Kft. e célból vezetett nyilvántartása igazolja. A Vevő a számla kézhezvételétől számított 8 napos jogvesztő határidőn belül jogosult az vitatni. A számla azon a napon minősül megfizetettnek, amelyen a számla összege a Sprinter Ziccer TF. Kft. bankszámlaszámán jóváírásra kerül. A számla összegébe nem a Vevő nem jogosult a Sprinter Ziccer TF. Kft-vel szemben esetlegesen fennálló követelését beszámítani, annak összegét bármely okból visszatartani.

- Amennyiben a számla megfizetésével a Vevő késedelembe esik, a Sprinter Ziccer TF. Kft. jogosult késedelmi kamatot érvényesíteni, amelynek mértéke a jegybanki alapkamat 12 %-kal növel összege. Amennyiben a Vevő határidőben a számla összegét nem fizeti meg, és emiatt a Sprinter Ziccer TF. Kft. kénytelen a követelés behajtásával kapcsolatban jogi lépéseket tenni, a követelés behajtása vonatkozásában követelésbehajtót vagy ügyvédet megbízni, az ezzel kapcsolatos valamennyi díj és költséget a Vevőt terheli.

- A Sprinter Ziccer TF. Kft. a Vevővel kötött külön megállapodása alapján a Vevő részére hitelkeretet biztosíthat. A hitelkeret a megrendelt termékek bruttó vételára. Ha a Vevőnek lejárt tartozása van, annak késedelmi kamatokkal együtt történő kiegyenlítéséig a Sprinter Ziccer TF. Kft. szabad hitelkeret esetén is jogosult a megrendelést a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül visszautasítani és a hitelkeretet felfüggeszteni. Amennyiben a Sprinter Ziccer TF. Kft. tudomására jutott, hogy a Vevő fizetőképessége vagy fizetőkészsége romlott, bizonytalan, a Sprinter Ziccer TF. Kft. jogosult biztosítékot kérni. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul értesíti a Sprinter Ziccer TF. Kft-t, amennyiben vele szemben felszámolási eljárás, csődeljárás, végrehajtási eljárás, végelszámolási eljárás vagy kényszertörlési eljárás indul.

4. A megrendelés teljesítése

- “Vis maior” és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk, járvány, a megrendelt termék ideiglenes vagy végleges beszerezhetetlensége Magyarországon stb.) által okozott akadályoztatás esetén a Sprinter Ziccer TF. Kft. jogosult a teljesítési határidőt meghosszabbítani, illetve a szerződéstől részben vagy egészben jogkövetkezmény nélkül elállni.

- A megrendelés teljesítése a gyártók gyáregységi kapacitásának függvénye. A Sprinter Ziccer TF. Kft. nem vállal felelősséget a gyár kapacitáshiányából származó késedelmes vagy nemteljesítés miatt. A Sprinter Ziccer TF. Kft. jogosult előteljesítésre és részteljesítésre. A Sprinter Ziccer TF. Kft. értesíti a Vevőt a termék átvehetőségéről. Az értesítést követően a Vevő köteles a terméket haladéktalanul átvenni a Sprinter Ziccer TF. Kft. székhelyén. A Sprinter Ziccer TF. Kft. a szakmai szokásoknak megfelelő, belföldi közúti szállításra alkalmas módon köteles átadni a terméket.

- Amennyiben a Vevő a terméket nem veszi át, úgy azt tárolási díj ellenében elszállításig a Sprinter Ziccer TF. Kft. raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával együtt jogosult az áru ellenértékéről számláját kiállítani. A tárolás díja a termék vételárának napi 0.5 %-a. Amennyiben a Vevő az átvehetőségi értesítést követően 30 napon belül a terméket nem szállítja el, és nem kéri a Sprinter Ziccer TF. Kft-t a további tárolásra, a Sprinter Ziccer TF. Kft. jogosult a terméket harmadik személynek értékesíteni. A Sprinter Ziccer TF. Kft. a Vevő kérésére történt további tárolás esetén sem tárolja a terméket 90 napot meghaladóan; ezen időtartam elteltével a Sprinter Ziccer TF. Kft. szintén jogosult a terméket harmadik személynek értékesíteni.

- A Vevő a termék átvételekor köteles megvizsgálni a termék minőségét és mennyiségét. Az észlelt esetleges mennyiségi, illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba leírását, az észlelés módját, idejét. A jegyzőkönyvet Sprinter Ziccer TF. Kft. és a Vevő képviselőjének, illetve amennyiben fuvarozó került igénybevételre, a fuvarozónak is aláírásával hitelesítenie kell. A Sprinter Ziccer TF. Kft. nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt az elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul a Sprinter Ziccer TF. Kft-nek.

5. Fuvarozás

A Sprinter Ziccer TF. Kft. által szervezett fuvarok elsődlegesen önrakodós, 18 m hosszú járműszerelvényekkel történnek a Vevő által kijelölt ingatlan határáig megfelelő útviszony esetén. A fuvarozás előtt a Vevő köteles pontosan tájékoztatni a Sprinter Ziccer TF. Kft-t az útviszonyokról és a kirakodás helyéhez vezető optimális útvonalról. Nyilatkozni kell arról, hogy a szállítási cím mekkora méretű gépjárművel közelíthető meg biztonságosan, figyelemmel az esetlegesen rossz időjárási körülményekre is. Amennyiben a Vevő tájékoztatási kötelezettségének elmulasztásából, avagy valótlan tájékoztatásából eredően a termékeket másik szállítójárműre kell áthelyezni, a Vevő köteles az ebből eredő többletköltséget a Sprinter Ziccer TF. Kft. részére megfizetni. A termék szállítási díja a lerakodás díját magában foglalja, az esetleges építményre történő emelés esetén a Vevő daruzási díjat köteles fizetni a Sprinter Ziccer TF. Kft. részére. Ha a fuvarozás során a termék lerakodása termékátvevő hiánya, avagy annak mulasztása miatt elmarad, beleértve ebbe a lerakodási hely lerakásra való alkalmatlanságát is, a Vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeit megtéríteni a Sprinter Ziccer TF. Kft. részére megfizetni. Amennyiben a Vevő megfelelő időben a terméket a fuvarozótól nem veszi át, köteles az ebből fakadó többletköltséget (állásidő díját) a Sprinter Ziccer TF. Kft-nek megfizetni. Amennyiben a lerakodás helyére behajtási engedély szükséges, azt a Vevő köteles beszereznie és a Sprinter Ziccer TF. Kft. vagy fuvarozó rendelkezésére bocsátania.

6. A kárveszély átszállása

A termékekkel kapcsolatos kárveszély a terméknek a Vevő részére történő átadásával száll át rá. Amennyiben a fuvarozót a Vevő bízta meg, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a terméket a Sprinter Ziccer TF. Kft. a fuvarozó részére kiállította. Amennyiben a fuvarozót a Sprinter Ziccer TF. Kft. bízta meg, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a fuvareszköz lerakodásra a Vevő által megjelölt helyen leállt. Amennyiben fuvarozó közreműködői, alkalmazottai (pl. a sofőr) a lerakáskor, ill. beraktározáskor a Vevőnek segítséget nyújt, akkor azt minden egyes esetben a Vevő kockázatára teszik, amiért az ebből eredő károkért a Sprinter Ziccer TF. Kft. felelősséget nem vállal.

7. A tulajdonjog fenntartása

A Sprinter Ziccer TF. Kft. a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. Amennyiben a termék a Vevő birtokában van, és annak ellenértékét határidőben nem fizette meg, a Sprinter Ziccer TF. Kft. jogosult a terméket a Vevő költségén visszaszállítani. A visszaszállítást a Vevő nem akadályozhatja.

8. Szavatosság, felelősség

Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. A Sprinter Ziccer TF. Kft. a jogszabályokban meghatározott szavatossággal tartozik. Minőségi reklamáció esetén a Sprinter Ziccer TF. Kft. köteles a reklamációt 168 órán belül a gyártó felé továbbítani. A Sprinter Ziccer TF. Kft. kártérítési felelősségének maximális összege a káreseménnyel érintett termék(ek) vételárának teljes összege.

9. Göngyölegekre vonatkozó rendelkezések

A Sprinter Ziccer TF. Kft. nem köteles a Vevő által rendelkezésre bocsátott göngyöleg stb. alkalmasságát – főként tisztaságát – ellenőrizni. A Sprinter Ziccer TF. Kft. nem felel a hibás, vagy egyébként nem elegendő göngyöleg következtében keletkező károkért vagy hiányokért. Amennyiben az áru átvételekor a raklap minősége nem megfelelő, azt a Vevőnek a szállítólevélen jelezni kell. A Sprinter Ziccer TF. Kft. az általa rendelkezésre bocsátott göngyölegért (raklap, kölcsöngöngyöleg stb.), a mindenkor érvényes betétdíjat és használati díjat számítja fel. Az ilyen göngyöleget a Sprinter Ziccer TF. Kft. a vonatkozó számla kiállításától számított 6 hónapon belül, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban – egyedi elbírálás döntésétől függően – számla ellenében visszaveszi, és a betétdíjat visszafizeti. Nagyobb mennyiségű göngyöleg visszaszállítását a Vevőnek előzetesen jeleznie kell a Sprinter Ziccer TF. Kft. részére.

10. Záró és vegyes rendelkezések

 

Az ÁSZF módosításait a Sprinter Ziccer TF. Kft. a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni.

- A Sprinter Ziccer TF. Kft. és a Vevő a jogviszonyuk hatályban létének alatt, továbbá annak megszűnését vagy megszüntetését követően kötelesek a másik Félre vonatkozó valamennyi tényt, információt, adatot, illetve megoldást bizalmasan kezelni.

 

- A Sprinter Ziccer TF. Kft. és a Vevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogviszonyuk teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban folyamatosan tájékoztatják egymást valamennyi lényeges körülményről.

- A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

- A Sprinter Ziccer TF. Kft. és a Vevő megállapodnak abban, hogy a jogviszonyukból, a jelen ÁSZF-ből, illetve annak értelmezéséből származó bármely jogvitájukat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a Felek tárgyalásai tizenöt (15) napon belül nem vezetnek eredményre, a Felek jogvitájuk rendezésére alávetik magukat az Esztergomi Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A jelen ÁSZF 2021. augusztus 19. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. 

pageup
facebook_c instagram_c tiktok_c youtube csordi&kope