Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató

 1. Bevezetés

Sprinter Ziccer TF. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. a.) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Cégünk kötelezettséget vállal, hogy a tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és az Európai Unió jogszabályaiban, így a GDPR-ban (Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében) meghatározott elvárásoknak.

A cégünk adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a https://zooplement.hu/nyilatkozatok/adatkezelési-nyilatkozat címen. 

Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat bármikor megváltoztathassa, módosíthassa. Az esetleges változásokról előzetesen, időben értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket és leendő Ügyfeleinket.

Sprinter Ziccer TF. Korlátolt Felelősségű elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, különösen fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának a tiszteletben tartását. Cégünk a GDPR (Európai Adatvédelmi Rendelet) szabályozásával összhangban a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz mindent olyan biztonsági intézkedést, tervezési, szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Cégünk adatkezelési gyakorlatát az alábbiakban ismertetjük:

 

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

A Társaságunk neve: Sprinter Ziccer TF. Korlátolt Felelősségű

A Társaságunk székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. a.

Társaságunk képviseletére jogosult: Szabó Lehel Szilveszter ügyvezető

A Társaságunk honlapja: https://trollfociwebshop.hu

 

Kapcsolattartás:

Postacímünk: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. a.

Telefonszámunk: 06 70 613 1436

E-mail címünk: rendeles@trollfociwebshop.hu

Adószámunk: 32108114-2-42

Cégjegyzékszámunk: Cg. 01 09 407017

Nyilvántartó hatóság:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

III.1. A személyes adatok kezelés kapcsán a Cégünk az alábbi alapelveket követi:

 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait önkéntes hozzájárulás, vagy törvényi felhatalmazás alapján jogosult kezelni.

Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja. Önnek jogában áll a hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonni.

Amennyiben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön nem a saját személyes adatait adja meg, az adatközlő, azaz az Ön kötelessége az érintett személy adatközléshez és adatkezeléshez történő hozzájárulásának a beszerzése.

 

III.2. Az alkalmazandó jogszabályok

Adatkezelési irányelveink összhangban vannak a hatályos adatvédelmi szabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • -az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)

 

 1. Cégünk adatfeldolgozói, akik az Ön adatainak kezelését jogosultak végezni:

Cégünk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük a tájékoztatónkban.

 

Direkt marketing vagy hírlevél szolgáltatást cégünk nem végez, ilyen célból adatokat nem tárol, nem kezel.

 

 1. Az adatkezelésünk

A Honlap látogatása kapcsán végzett adatkezelés célja: A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, és statisztikai célok.

A kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

Az adatkezelés jogalapja: Társaságunk jogos érdeke.

Az adatkezelés időtartama:12 hónap.

 

A Honlapunkon keresztül történő kapcsolatfelvétel céljából végzett adatkezelés célja: Ön a honlapunk segítségével rövid szöveges üzenetet tudjon küldeni részünkre árajánlat kérése céljából.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, rövid szöveges üzenet

Az adatkezelés időtartama: az ajánlati kötöttség lejártát követő nap.

Ügyintézés, panasz kapcsán végzett adatkezelés célja: Választ tudjunk adni az Ön észrevételeire, esetleges panaszára.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, levelezési cím, e-mail cím, egyéb személyes üzenet

Az adatkezelés időtartama: 5 év.

 

A weboldalunk látogatóinktól csak az esetben kérjük el a személyes adataikat, amennyiben ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel céljából közvetlenül fel kívánják venni cégünkkel a kapcsolatot. Ez esetben az Ön neve, telefonszáma, e-mail címének, valamint az Ön által az ajánlat adásához szükségesnek tartott és önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatai megadása szükséges.

Az Ön által megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a rendeles@trollfociwebshop.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Ön szabadon dönthet arról, hogy a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatit meg adja-e. Amennyiben Ön a fenti személyes adatait nem adja meg, abban az esetben Önnel a kapcsolatot nem tudjuk felvenni, nem tudunk Önnek árajánlatot adni.

Amennyiben az árajánlatban foglalt ajánlati kötöttségünk időtartama alatt Ön nem köt cégünkkel szerződést az Ön által megadott személyes adatokat töröljük.

 

Amennyiben Önnel szerződéses kapcsolatot létesítünk a szerződés megkötése és teljesítése érdekében csak a legszükségesebb mértékben és időtartamig az alábbi személyes adatait kezeljük:

az Ön neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele/adószáma, telefonszáma, e-mail címe, a szolgáltatás teljesítésének a helye.

Ön dönthet úgy, hogy a fenti személyes adatait nem kívánja megadni, ez esetben azonban Cégünk nem tud Önnel szerződéses kapcsolatot létesíteni, vagy nem tud teljeskörű szolgáltatást nyújtani.

Amennyiben Önnel a szerződéses kapcsolat nem jön létre az Ön által önkéntesen közölt személyes adatait, amennyiben azok kizárólag cégünk általi marketing célú felhasználásához kifejezetten nem járul hozzá töröljük.

 

Adatkezelés a webáruházban

A Cégünk által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendeletre is. A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

 

A kezelt adatok köre: Cégünk, mint szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

 

Az adatkezelés célja: Cégünk számlázás és szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítése érdekében és  céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

 

A személyes adatok címzettjei: A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Cégünk ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Cégünk adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, Cégünk tárhely szolgáltatást felügyelő munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

 

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 8 évig.

 

Cégünk online bankkártya elfogadó szolgáltatója:

Ezen adatfeldolgozó a Cégünktől megkapja az általunk kezelt adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek. Az Eht. 157. §-ának (9) bekezdése alapján átadhatja azoknak, akik a Cégünk megbízása alapján az ügyféltájékoztatást végzik.

Az igénybe vett adatfeldolgozók

 

Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

           Neve

Margaréta Stúdió Fotó-videó  Kft.

           Címe

1149 Budapest, Egressy út 17-21.

           E-mail címe  

info@margaretastudio.hu

           Weboldala

https://webflix.hu

    

 

 

 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. 
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Jogos érdek a weboldal megfelelő üzemeltetése, támadások, csalások elleni védelem

 

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének az azonosítása, az ennek során megadott adatok tárolása, adatvesztés megakadályozása, felhasználók azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: 30 perc.

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,   az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

 

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el, azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást v&ea

 

pageup
facebook_c instagram_c tiktok_c youtube csordi&kope